Et rådgivningsforløb

I Focus2 gennemfører vi et rådgivningsforløb i forbindelse med en bygningsrenovering af en ejendom, som en tre-trins-raket, hvor de enkelte faser kan vælges som enkeltestående rådgivningselementer eller som et sammenhængende rådgivningsforløb.

Fase 1 kalder vi for idé og beslutning. Her gennemgår vi som rådgiver ejendommens bygningsdele. Gennemgangen af ejendommen resulterer i en tilstandsrapport, som beskriver ejendommens bygningsdele med henblik på tilstand og forventet restlevetid. Rapporten udarbejdes på baggrund af “20-punktlisten”.

Fase 2 handler om tilbud, projektering og kontrahering, hvor bygningsarbejderne projekteres og beskrives, tilbud indhentes fra entreprenører og sluttelig kontraheres med den entreprenør, som har tilbudt arbejderne til den laveste pris/opstillede kriterier.

Fase 3 handler i sin helhed om selve udførelsen af bygningsarbejderne.

 

Fase 1 idé og beslutning

Registrering af tilstand/idéfase:

Et typisk rådgivningsforløb starter med at bygherre henvender sig til Focus2 med et byggeteknisk problem eller et ønske om at få kortlagt den bygningstekniske tilstand af ejendommen. Ofte vil udgangspunktet være at få afdækket ejendommes generelle tilstand, og i den forbindelse udarbejder Focus2 en tilstandsvurdering med en tilhørende 10-årig vedligeholdelsesplan, hvor ejendommen beskrives udfra en tjekliste bestående af 20 punkter. Den såkaldte 20 punkt plan indeholder en registrering og beskrivelse af ejendommens bygningsdele – f.eks. tag, facade, vinduer m.v.

20 punkt planen er udarbejdet af Københavns Kommune og skal anvendes, hvis der skal søges om økonomisk tilskud / byfornyelsesmidler i forbindelse med et renoveringsprojekt.

For hver bygningdel afdækkes tilstand, overslag over årlige vedligeholdelsestiltag (driftsplan) , forventet restlevetid samt et økonomisk overslag over, hvad det vil koste at udskifte eller renovere bygningdelen (vedligeholdelsesplan).

Tilstandsrapporten oversendes bygherre, og følges op med et gennemgangsmøde, hvor rapportens konklusioner fremlægges. Tilstandsrapporten understøtter således bygherres samlet beslutningsgrundlag.

 

 

Fase 1 idé og beslutning

Udarbejdelse af Rammebudget:

På baggrund af udarbejdet tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan, indgår Focus2 og bygherre dialog omkring hvilke bygningsdele som prioritetsmæssigt bør fornyes, hvornår fornyelse bør ske, og om der er andre bygningsdele, som det kan være økonomisk fordelagtig at forny samtidigt. Indledende sonderinger hos myndigheder kan foretages med henblik på at afklare eventuelle muligheder og begrænsninger. Processen kan med fordel lede til, at der udarbejdes et idékatalog med tilhørende rammebudget.

Fase 1 idé og beslutning

Beslutning:

Fase 1 i et typisk Focus2 rådgivningsforløb nærmer sig en vigitg milepæl – beslutningen om at realisere byggeprojektet eller ej.

Alle overordnede spørgsmål og beslutningskomponenter skulle gerne være adresseret og afklaret. Bygherre skulle gerne sidde tilbage med en følelse af tryghed for den valgte løsning og økonomi, og Focus2 skulle gerne have demonstreret evnen til at optræde kompetent, troværdig og tillidsvækkende.

Fra første initielle kontakt om byggeprojektet, til tidspunktet for beslutning om gennemførelse, er der som regel gået en rum tid. Det er nu optil bygherre, at træffe den endelige beslutning. I visse tilfælde falder beslutningen på en enkeltperson, i andre tilfælde træffes beslutningen af en bestyrelse eller på en generalforsamling.

Focus2 stiller altid velvilligt op til afklaringsmøder for at svare på spørgsmål fra bygherre, bestyrelsesrepræsentanter og beboere.

 

 

Fase 2 Tilbud, projektering og kontrahering

Aftale om teknisk rådgivning:

På baggrund af beslutning om at gennemføre en byggesag, ingår bygherre og Focus2 en skriftlig aftale om ”teknisk rådgivning”.

Focus2 arbejder indenfor gældende branchenormer og brancheforbehold herunder ”Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012”, ”Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89)” samt ”Danske Ark og FRI’s standardforbehold af juni 2007.

Focus2 rådgivningshonorar ifm aftale om teknisk rådgivning og bistand baseres på enten:

 • en aftalt procent sats af den samlede entreprisesum, eller
 • en fast aftalt pris, eller
 • timepris for rådgivningsydelser (typisk ved mindre og ad hoc opgaver)

 

 

Fase 2 Tilbud, projektering og kontrahering

Projektering:

Når aftalen om teknisk rådgivning og bistand er på plads, kan selve projekteringen af byggesagen gå i gang. Projekteringsfasen indeholder rigtig mange elementer, som skal være på plads inden selve udbuddet kan sendes ud til indbudte håndværkere og entreprenører.

Vores dygtige og kompetente ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører arbejder i denne fase bl.a. med at udarbejde:

 • Byggesagsbeskrivelse
 • Arbejdsbeskrivelse
 • Bygningsdelsbeskrivelse
 • Tegningsmateriale
 • Beskrivelser af eksisterende forhold
 • Plan for sikkerhed og sundhed
 • Tidsplan
 • Tilbudsliste

Formålet med ovenstående punkter er at sætte præmisserne for entreprenøren, som skal udføre byggearbejderne, herunder konstruktionsmæssige hensyn, funktionelle behov, materialevalg, mængder, normer og standarder, kvalitetskrav, udfaldskrav, særlige hensyn til omgivelserne, miljøhensyn og økonomien.

 

 

 

Fase 2 Tilbud, projektering og kontrahering

Udbud og kontrahering:

I projekteringens sidste fase udarbejdes detaljeret tidsplan for byggesagen, detaljeret tilbudslister og udbudsbrev.

Udbudsbrev inklusiv udbudmateriale fremsendes til udvalgte entreprenører, som oftest 3-5 kandidater.

I udbudsperioden kan der fremkomme spørgsmål fra entreprenørerne, som Focus2 besvarer og der udsendes rettelsesblade, såfremt der er behov for at foretage justeringer eller tilføjelser i udbudsmaterialet.

Efter udbudsfristens udløb sammenstiller Focus2 de indkomne tilbud og entreprenøren med lavest pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud tildeles entreprisen for byggeprojektet. Efterfølgende udarbejdes en entreprisekontrakt, som underskrives af bygherre og valgte entreprenør.

 

 

Fase 3 Udførelse

Udførelsesperiode:

I udførelsesperioden afholdes der løbende byggemøder med byggesagens parter. Focus2 afholder møderne og skriver byggemødereferat for hvert byggemøde. Ved byggemøderne udarbejdes der en staderegistrering, således det sikres at der sker den forventede fremdrift i henhold til tidsplanen. Ved møderne gennemgås projektet og eventuelle problemstillinger afklares.

Under udførelsen fremsender entreprenøren fakturaer til godkendelse hos Focus2. Focus2 gennemgår fakturaerne for at sikre at der ikke faktureres for mere arbejde end der er udført. Når fakturaerne er godkendt sendes de videre til bygherren for udbetaling. Focus2 udarbejder løbende anvisningsskemaer, som sikrer bygherren det økonomiske overblik.

Focus2 udfører løbende tilsyn af det igangværende arbejde, for at sikre at kvaliteten af arbejdet svarer til det aftalte.

 

 

Fase 3 Udførelse

Aflevering:

Når byggeriet nærmer sig sin afslutning færdigmelder entreprenøren arbejdet. Focus2 indkalder herefter byggesagens parter til en afleveringsforretning.

Afleveringsforretningen er den juridisk gældende afslutning på byggeriet, hvor entreprenøren afleverer arbejdet til bygherren.

Ved afleveringsforretningen udarbejder Focus2 en afleveringsprotokol, hvor eventuelle konstaterede mangler noteres. Manglerne værdisættes og der fastsættes en frist for udbedring. Når manglerne er udbedret, og godkendt af Focus2, udbetales det tilbageholdte beløb til entreprenøren.

 

Fase 3 Udførelse

1 og 5 års gennemgang:

Inden udløbet af en periode på 1 år fra datoen for afholdt afleveringsforretning, afholdes der 1-års gennemgang.

Focus2 indkalder byggesagens parter (bygherre og entreprenør) og det udførte arbejde gennemgås.

Ved 1-års gennemgangen udarbejdes en 1-års eftersynsprotokol, hvor eventuelle konstaterede fejl og mangler noteres.

Fejl og mangler værdisættes og der fastsættes en frist for udbedring. Når fejlene er udbedret og godkendt af Focus2 nedskrives entreprenørens garanti.

 


Du er her: Focus2.dk / Rådgivning / Byggeteknisk rådgivning / Et Rådgivningsforløb