Lovkrav om vandmålere:

Fra den 31.12.2016 skal der, ifølge bekendtgørelse nr. 563 §6 stk. 1 og 2, i alle flerbrugerejendomme installeres individuelle målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed. Dette gøres for at den enkelte bruger bliver mere bevidst om sit eget forbrug. Kravet er ufravigeligt i nybyggeri og ved nye installationer i eksisterende ejendomme.

I eksisterende installationer er kravet betinget af rentabiliteten, som igen er afhængig af den tekniske gennemførlighed og omkostninger i forbindelse med installation og drift. Det er værd at bemærke, at det i bygninger opført efter 1. januar 1997 anses for at være en opfølgningsbestemmelse, idet det vurderes såvel muligt som rentabelt at installere målere i bygninger, der er forberedt herfor jf. den tidligere målerbekendtgørelse.

Ifølge bekendtgørelsen er det ejendommens ejer, der skal kunne dokumentere at det i en eksisterende ejendom ikke er rentabelt at installerer målere. En fejlvurdering heraf kan medføre bødestraf.

Hos Focus2 kan vi hjælpe med at bringe klarhed over hvorvidt installationen af individuelle målere er rentabelt. Vi udarbejder et teknisk notat på baggrund af konkrete forhold med vores konklusion og anbefaling.

Der gælder endnu ikke de samme krav for målere til måling af forbruget af koldt vand i de enkelte bolig- og erhvervsenheder. Dog skal der i nybyggeri og ved nye installationer i eksisterende byggeri forberedes til installering af målere, der måler forbruget i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.

 

 

Siden 1999 har det været i krav at have en måler til måling af forbruget af koldt vand for flerbrugerejendomme som helhed. Et lignende krav er også gældende for varmtvandsinstallationens totale vandmængde. Dette gøres bedst ved at installere en måler på koldtvandstilgangen til varmtvandsbeholderen- /veksleren, idet varmtvandsinstallationen oftest cirkulerer. Kravet om fælles måling af varmtvandsforbruget gælder uafhængigt af installation af individuelle målere.

Det anbefales samtidig at installere en varmeenergimåler for registrering af energiforbruget til produktionen af varmt vand.


Du er her: Focus2.dk / Rådgivning / Energi rådgivning / Lovkrav om vandmålere