GRUNDLAG FOR VURDERINGEN

Vurderingen er udført i overensstemmelse med paragraf 5 i Lov om andelsboligforeninger, Lejeloven og ABF’s retningslinjer og i øvrigt vurderet. Skjulte installationer og bygningsdele er ikke vurderet.

Sælger bærer det fulde ansvar for manglende oplysninger om skjulte fejl og mangler.

Hvis der er foretaget bygningsmæssige ændringer, som kræver offentlige godkendelser, er det sælgers ansvar, at disse foreligger.

Hvis der er foretaget ændringer af el-, vand- eller afløbsinstallationer, er det sælgers ansvar, at arbejdet er udført af autoriserede installatører.

Hvis der konstateres ulovligt udført arbejde, påhviler udgiften til lovliggørelsen sælger. Sælger har ret til selv at udbedre fejl og mangler, eller få lovliggjort ulovlige forhold inden salgsdatoen. Sker dette ikke, modregnes omkostningerne i salgsprisen, og køber eller foreningen kan udbedre manglen.

Mangelafhjælpning skal være udført håndværksmæssigt korrekt.

Såfremt det afsatte beløb til lovliggørelse og retablering ikke er nok, vil yderligere udgifter hertil ligeledes skulle dækkes af sælger.

Hvad enten mangelafhjælpningen sker af sælger eller køber, skal det færdige arbejde godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, eller en af denne udpeget person.

 

DISTRIBUTION, INDSIGELSER OG FORÆLDELSE

Vurderingen fremsendes til sælger, A/B og administrator for andelsboligforeningen.

Indsigelser mod vurderingen skal indsendes til vurderingsmanden inden 8 dage fra vurderingsrapporten er fremsendt.

Rapporten er forældet efter 4 måneder. Såfremt der foretages ændringer af lejligheden, skal der foretagesen ny vurdering.


Du er her: Focus2.dk / Vurderinger / Forbehold